Tôn giáo

Tóm tắt lịch sử thực hành tĩnh tâm theo…

Tĩnh tâm đã bắt đầu trở nên thực sự chính thống ngay tại bước ngoặt thiên niên kỷ này—nhưng chỉ có lác đác ít...
aibietcogito
15 min read

Suy tư cầu nguyện và tĩnh tâm Kit-ô Giáo

Tĩnh tâm được định nghĩa là một loại rèn luyện trí năng cho việc tập trung có mục đích, hoặc là tập trung vào...
aibietcogito
23 min read